ងុរងក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ចាស់​ជរា​គ្រាំគ្រា​ខ្លាំង, ដែល​ទ្រម​ខ្លាំង​មាន​ដំណើរ​ជជ្រុល​ជជ្រក​ : ចាស់​ងុរងក់ (ពាក្យ​សាមញ្ញ) ។ (ម. ព. ហូនហ៊ក់ ផង) ។