ងូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្រោច​ទឹក​ជម្រះ​កាយ​ខ្លួន​ឯង : ងូត​ទឹក ។ ជួន​កាល​ប្រើ​ជា​នាម​សព្ទ : ភ្លៀង​មួយ​ងូត គឺ​ភ្លៀង​ល្មម​ទទឹក​ខ្លួន​ដូច​គេ​ងូត ឬ ល្មម​ងូត​បាន ។