ងូស​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​មនុស្ស​និយាយ​គ្នា​តិច​ៗ : និយាយ​គ្នា​ងូស​ៗ (ម. ព. ងងូស ផង) ។