ងើប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ងើយ​បន្ដិច : ងើប​ក្បាល​ឡើង ។ បន្ទោស​ទាល់​តែ​ងើប​មុខ​មិន​រួច គឺ​បន្ទោស​ខ្លាំង​ផ្ទួន​ៗ ទាល់​តែ​ទម្លាក់​មុខ​ជ្រុប ។ ក្រោក : ងើប​ឡើង, ឈឺ​ធ្ងន់​ងើប​មិន​រួច ។