ងឿក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( កិ. ) ក្លែង​ក្និច​គេច​មិន​ព្រម : ក្មេង​នេះ​ងឿក​អី​ម្ល៉េះ ? ងឿកង៉ែ ងឿក​យំ​ង៉ែ​ៗ; ងឿក​ក្និច​ក្នក់ ។