ងឿង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ងេងងោង, ទ្រឹង : កំពុង​តែ​គិត ស្រាប់​តែ​ងឿង​គិត​មិន​លេច ។ កុំ​ងឿង​ដោយ​ខ្យល់ កុំ​ងឿង​ព្រោះ​សំដី​គេ​និយាយ​ព្យូហ៍​ឲ្យ​ភ័ន្ត​គំនិត ។ កុំ​ងឿង​ដោយ​ខ្យល់ កុំ​ឱន​ពាក្យ​ពល កុំ​ខ្វល់​ដោយ​ស្រី​ កុំ​កាន់​ពិស​យង់ គប់​នូវ​ស្រ្តី សមណ​ជន​ជី កុំ​ឲ្យ​ក្ដី​ត្រូវ (សាស្រ្តា​ច្បាប់​រាជ​នេត្រ​ជា​ព្រះ​និពន្ធ​នៃ​ព្រះ​រាជ​សម្ភារ) ។ ងឿង​គាំង ងឿង​ត្រាតែ​គាំង​គំនិត​គិត​អ្វី​ពុំ​ឃើញ ។ ងឿង​ឆ្ងល់ ឆ្ងល់​ងឿង​គំនិត​គិត​មិន​ឃើញ ។ ងឿង​ស្រឡាំង​កាំង ស្រឡាំង​កាំង​ភាំង​គំនិត​ប្រកប​ដោយ​ការ​ព្រួយ​ផ្អុក​ៗ​ផង ។ល។

( គុ. ) ដែល​ធ្ងន់​ក្នុង​ក្បាល, ដែល​ឈឺ​ស្ទំ​ក្នុង​ក្បាល : ឈឺ​ក្បាល​ងឿង ។