ងេកងោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​គ្រលែង​យោល​ៗ : ដំណើរ​ងេកងោក; ដើរ​ងេកងោក​ៗ ។