ងេងងោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ច្រើន​វង្វេង, ច្រើន​ភ័ន្ត​ស្មារតី : ចាស់​ងេងងោង; គំនិត​ងេងងោង ។