ងោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សាច់​ឆ្អើរ​ដែល​នៅ​ទំពុល​ៗ កំពុង​ក្ដៅ​ហើយ​ទម្លាក់​ចុះ​ក្នុង​ផេះ​ដើម្បី​យក​ជាតិ​ប្រៃ, ខាង​ក្នុង​នៅ​ស្រស់​សម្រាប់​ទុក​បរិភោគ​យូរ​ថ្ងៃ​យូរ​ខែ​បាន; ជួន​កាល​គេ​យក​ត្រី​មក​ធ្វើ​ដែរ តែ​ច្រើន​យក​ត្រី​ប្រា; ច្រើន​និយាយ​ថា ងៀត​ងោង គឺ​និយាយ​ភ្ជាប់​ទាំង​ងៀត​ទាំង​ងោង (ម. ព. ងៀត ផង) ។

( គុ. ) ដែល​ស្ទើរ​បាត់​ស្មារតី, ដែល​ងឿង​យ៉ាង​ខ្លាំង : ត្រូវ​ក្បាល​ងោង (ម. ព. ងឿង ២ គុ. ផង) ។

( កិ. ឬ គុ. ) ដែល​កំបាំង​គំនិត​គិត​មិន​ទាន់ : ការ​ធ្លាប់​ដឹង​ទៅ​ជា​ងោង​គំនិត​គិត​មិន​ឃើញ (ម. ព. ងឿង ១ កិ. ឬ គុ. ផង) ។