ងោច​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ទទូច​ដដែល​ៗរឿយ​ៗ : អង្វរ​ងោច​ៗ ។