ងោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​រូប​មួយ​ក្នុង​រឿង​ខ្យង​ស័ង្ខ ជា​រូប​អាក្រក់​ក្រងុះ ។ អា​ងោះ​! អា​ល្ងង់​! (ព. ទ្រ. ម.) ។