ងៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ជំនួយ​ពាក្យ​ក្រហម ឲ្យ​ឃើញ​ប្លែក​ជាង​ប្រក្រតី : ក្រហម​ងៅ គឺ​ក្រហម​ច្រាល​ខ្លាំង, ក្រហម​ឆ្អៅ (ម. ព. ងាំង ផង) ។