ងំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ក្ដៅ​សព្វ, ឆ្អិន : បាយ​ងំ ។ ក្ដៅ​ងំ ក្ដៅ​សព្វ​សព៌ាង្គកាយ ហាក់​ដូច​ជា​បាយ​ងំ ។ ខឹង​ងំ ខឹង​ជាប់​ជា​និច្ច មិន​រំងាប់ ។