ង៉ាង​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​វាយ, ដោយ​គោះ​គ្រឿង​វាយ​ដំ​មាន​រគាំង ឬ ឃ្មោះ​ជាដើម (និយាយ​ថា ម៉ាង​ៗ ក៏​មាន) ។