ង៉ាញ់​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ឆ្កែ​គ្រហឹម​ញេញ​ធ្មេញ ដើម្បី​ការ​ខ្លួន ឬ ការ​មិន​ឲ្យ​ឆ្កែ​ឯ​ទៀត ដណ្ដើម​អាហារ​ចំណី​ដែល​ខ្លួន​វា​បាន​មក ។