ង៉ាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គន្លាក់ ឬ ងៀង​ក្បឿង​បន្ទះ​ធំ​សម្រាប់​ដាក់​ឲ្យ​កិប​ជាប់ : ង៉ាំ​ក្បឿង ។