ង៉ិកង៉ក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ងេកងោក, ធ្វើ​មាយា​ញ៉ិកញ៉ក់ (ម្ញ៉ិកម្ញ៉ក់) ។

( កិ. វិ. ) ដែល​មាន​ដំណើរ​ញ៉ិកញ៉ក់ : ដើរ​ង៉ិកង៉ក់, ធ្វើ​ង៉ិកង៉ក់ ។