ង៉ឺត​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​វត្ថុ​​ពីរ​សង្កៀត​គ្នា ។