ង៉ុម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ឆ្កែ​ត្របាក់ : ឆ្កែ​ត្របាក់​ង៉ុម ។