ង៉ុល​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំឡេង​ស្រមុក ឬ និយាយ​ចុង​ច្រមុះ : ឮ​សូរ​ង៉ុល​ៗ, និយាយ​ង៉ុល​ៗ ។