ង៉ូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ឧ. ) សូរ​ឮ​គ្រលួច​ស្រួច​ឡើង : សំឡេង​ង៉ូង ។
  2. ភូមិនៃឃុំសូទិប