ង៉េត​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​អ្វី​ៗ សង្កៀត​គ្នា : សូរ​រទេះ​ង៉េត​ៗ (ម. ព. ង៉ឺត​ៗ ផង) ។