ង៉េវ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​សូរ​ខ្សេវ​ស្ដួច​តូច​ឆ្មារ : សំឡេង​ង៉េវ​ៗ, មនុស្ស​សំឡេង​ង៉េវ ។

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​និយាយ​ង៉េវ​ផ្ទួន​ៗ : និយាយ​ង៉េវ​ៗ ។