ង៉េះ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំឡេង​ឆ្កែ​កោះ​ថ្ងេះ : ឆ្កែ​ថ្ងេះ​អណ្ដើក​ឮ​សូរ​ង៉េះ​ៗ ។