ង៉ែង៉

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំឡេង​ទ្រ​ខ្មែរ ។