ង៉ោកង៉ាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ស្វា​ព្រាហ្មណ៍​សង្ឃក : ស្វា​ព្រាហ្មណ៍​សង្ឃក​ឲ្យ​ឆ្កែ​ឮ​ង៉ោក​ង៉ាក ។