ចក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សម្រែក​សត្វ​ជីងជក់​យំ : ចក់​ៗ។ ន. ឈ្មោះ​ចប​មួយ​យ៉ាង ផ្លែ​វែង​ត្រង់​ដង​ខ្លី​មាន​ចម្ពាម សម្រាប់​កាន់​ចូក​ស្មៅ​ទៅ​តាម​ជួរ​ដំណាំ : ចប​ចក់ ។