ចក្ខុវិស័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(Vision): ការ​គិត​ទុក ឬ​ការ​ប្រមើលមើល​ទៅ​មុខ​នូវ​ផែនការ ឬ​អ្វីៗ​ដែល​មាន​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត ។ ដកស្រង់​ពី​ព្រឹត្តិបត្រ​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ភាសា​ខ្មែរ លេខ​៤ ឆ្នាំ​២០១២ ដោយបណ្ឌិតច័ន្ទ សំណព្វ។