ចក្រពត្រាធិរាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ម. ព. ចក្រពត្តិ និង អធិរាជ) ។