ចក្រភព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) អធិរាជាណាចក្រ empire ប្រទេសឬរដ្ឋត្រួតត្រាដោយអធិរាជឬរដ្ឋាភិបាលមួយដែលរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើង និង ថែរក្សាតាមមធ្យោបាយពីរយ៉ាង៖

1-ចក្រភពតាមគោលការណ៍ទឹកដី ផ្អែលលើការឈ្លានពាននិងត្រួតត្រាទឹកដីដោយប្រើកម្លាំងយោធា។ ២-ចក្រភពបែបអនុត្តរភាពនិយមតាមការបង្ខិតបង្ខំ ដែលត្រួតត្រាមិនផ្ទាល់តាមរយៈអំណាច។ ឧ. ចក្រភពអង្គរចាប់ផ្ដើមនៅដើមសតវត្សរ៍ទី៩ ដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី១៥ នៃគ.ស.។