ចក្រភពពែរ្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) ចក្រភពមួយដែលមានប្រទេសពែក្សរ (អ៊ីរ៉ង់) ជាមជ្ឈមណ្ឌល។ ចក្រភពពែរ្សដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ស៊ីរូស មហារាជ នៅឆ្នាំ៥៥០ មុនគ.ស.។ ប្រវត្តិនៃសន្តតិវង្សពែរ្សត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយការវាយដណ្ដើមពីពួកឥស្លាមនៅគ.ស.៦៥១ និង បានកាន់សាសនាឥស្ាលមចាប់ពីពេលនោះមក។ នៅក្នុងសម័យទំនើប សន្តតិវង្សឥស្លាមនានាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសពែរ្សហើយចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ប្រទេសពែរ្ស (អ៊ីរ៉ង់)បានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋឥស្លាម។