ចក្រភពអាណានិគម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) colonial empire, empire colonial ចក្រភពអាណានិគមគឺជាទឹកដីដែលរដ្ឋមានកម្លាំងយោធា និង កម្លាំងនាវាយ៉ាងធំនោះ បានចាប់យកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ។ សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិច ចក្រភពអាណានិគមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសម័យមហាដំណើររុករក (période d'exploration) របស់ពួកអឺរ៉ុបដោយសារវឌ្ឍនភាពនៃនាវាចរណ៍ (progrès de la navigation) និង ការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងជាទូទៅ (généralisation des armes á feu)។