ចក្រភពអាណានិគមអេស្ប៉ាញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Spanish colonial empire, empire colonial Espagnol រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពចាប់ពីឆ្នាំ១៤៩២ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ គឺចាប់ពីការធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វីបអេមរេិករបស់គ្រីស្តូហ្វ កូឡុំ រហូតដល់ការបាត់បង់ដែនដីអាណានិគមចុងក្រោយនៅទ្វីបអាហ៊្វ្រិក។ ចក្រភពនេះមានអំណាចខ្លាំងក្នុងអំឡុងស.វ.ទី១៦ ដល់ទី១៨ ដោយបានគ្រប់គ្រងទឹកដីទ្វីបអាមេរិក អាហ្វ្រិក និង អូសេអានី ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ ២៧០០០០០០ គ.ម.។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺ ម៉ាឌ្រីដ (Madrid)។ ពួកគេប្រើភាសាអេស្ប៉ាញ។