ចក្ររាសី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ក-ក្រៈ រាសី, ច័ក-កៈរាសី សំ.; បា. ( ន. ) (ចក្ររាឝិ; ចក្ករាសិ) ខេត្ត​ជុំ​វិញ​នៃ​ផ្កាយ​អាទិត្យ ដែល​ជា​ផ្លូវ​នៃ​ផ្កាយ​ព្រះ​គ្រោះ (តាម​ហោរា​សាស្រ្ត) ។ ចក្ករាសី