ចក្រវាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ក-ក្រៈ វាត សំ. ( ន. ) ខ្យល់​មាន​មណ្ឌល​មូល​ដូច​ជា​​កង់ (ព្យុះ​ចាប់​ដក, ព្យុះ​សង្ឃរា, ខ្យល់​កំបុត​ត្បូង​ធំ) ។ ខ្យល់​ដែល​បណ្ដាល​ពី​ក្នុង​រូប​កាយ​ឲ្យ​ឃើញ​ដូច​ជា​កង់​វិល​មក​គ្រប (ខ្យល់​ឆ្កួត​ជ្រូក, ខ្យល់​ប្រឆ្ងិត) ។