ចក្រវាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ក-ក្រៈ វ៉ាល, ច័ក-កៈវ៉ាល សំ. បា. ( ន. ) លោក​ធាតុ គឺ​ភ្នំ​ជា​កំពែង​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​នៃ​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល (ម. ព. លោក​ធាតុ ផង) ។ ចក្កវាឡ