ចង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) កួច​ភ្ជាប់​គ្នា, ព័ន្ធព័ទ្ធ​មុខ​គ្នា, ធ្វើ​ឲ្យ​ជា​ចំណង : ចង​ខ្សែ, ចង​ក្រៀក; ចង​ខ្សែ​ដៃ ។ ចង​កំហឹង ឬ ចង​ក្រោធ គឺ​កួច​កាន់​ផ្ងំ​កំហឹង​ទុក មិន​ស្រាយ មិន​រំលត់ ។ ចង​គំនុំ គឺ​ចង​ចិត្ត​គុំ​បម្រុង​នឹង​ធ្វើ​ព្យាបាទ ។ ចង​ចិត្ត គឺ​តាំង​ចិត្ត​កួច​កាន់​មិន​លែង ។ ចង​ដៃ គឺ​យក​អំបោះ​មង្គល​ចង​ដៃ​បញ្ជាប់​ព្រលឹង; យក​ប្រាក់ ឬ ទ្រព្យ​របស់​ណា​មួយ​ប្រគល់​ឲ្យ​ក្នុង​កាល​ដែល​មាន​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ​ក្នុង​ការ​មង្គល​ឯ​ទៀត​ក៏​ហៅ ចង​ដៃ ដែរ ។ ចង​ទោស គឺ​ប្រកាន់​ទោស​មិន​លែង ។ ចង​ពន្ធ ឬ ចង​ស្ពាន​មេត្រី គឺ​ផ្សំ​ផ្គុំ​កូន​ប្រុស​ស្រី​ឲ្យ​បាន​គ្នា​ជា​ប្ដី​ប្រពន្ធ ។ ចង​ពៀរ គឺ​ក​ពៀរ​ឲ្យ​មាន​ជាប់​ទៅ​ក្នុង​អនាគត​កាល ឬ ក្នុង​ជាតិ​ខាង​មុខ ។ ចង​មេត្រី គឺ​ចង​ចិត្ត​រាប់​អាន​គ្នា​ជា​មិត្រ​សំឡាញ់​ទុក​ជា​ញាតិ​ជិត ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំញ៉ាង