ចង្កូម​ស្កា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រុក្ខជាតិ​មួយ​ប្រភេទ​ដើម​តូច ស្លឹក​មូល​ជម មាន​បន្លា​តូច​វែង​ៗ ស្លឹក​ប្រើ​ជា​បន្លែ​ស្ល​កកូរ​បាន ។