ចង្កួយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រំពាស់, ចុង ដូច​យ៉ាង​រំពាស់​ធ្នូ ឬ​ចុង​ស្មា ចុង​កែង​ដៃ ជា​ដើម : ចង្កួយ​ធ្នូ, ចង្កួយ​ស្មា, ចង្កួយ​ដៃ ។