ចង្កៀល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ឆ្កៀល : ចង្កៀល​ក្រចក, ចង្កៀល​អាកោ ។