ចង្ក្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចង់-ក្រំ សំ.; បា. ( ន. ) (ចង្រ្កម, ចង្រ្កមា, ចង្រ្កមណ; ចង្កម, ចង្កមន) ដំណើរ​ដើរ​ទៅ​ដើរ​មក, ដំណើរ​ទៅ​មក​ៗ គឺ​ដំណើរ​ទៅ​ហើយ​ដើរ​មក​វិញ​យឺត​ៗ ច្រើន​បក​ច្រើន​សា : ព្រះ​មហា​ថេរ​ដើរ​ចង្រ្កម; ផ្លូវ​ចង្ក្រម ។ ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន : ព្រះ​មហា​ថេរ​កំពុង​ចង្ក្រម ។ ចង្ក្រមណ៍