ចង្ក្រាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ម. ព. ជើង​ក្រាន ១ ន.) ។