ចង្គ្រក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​នៅ​ស្ងៀម​តែ​ក្នុង​ទី ១ ដូច​គេ​ចង​នឹង​ដើរ​ទៅ​ណា​មិន​បាន : អង្គុយ​ចង្គ្រក់, ឈរ​ចង្គ្រក់ ។