ចង្គ្រាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដេក​ផ្ងារ​បោះ​ដៃ បោះ​ជើង​ស្រទាង : ដេក​ផ្ងារ​ចង្រ្គាង, ដួល​បះ​ជើង​ចង្គ្រាង ។

( គុ. ) ដែល​ធំសាង​ញ៉ាង​ឥត​សម : មែក​ឈើ​ចង្គ្រាង​, ធំ​ចង្គ្រាង ។