ចង្គ្រាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​រឹង​ក្រទាំង​បត់​បែន​មិន​បាន : រឹង​ចង្គ្រាស់ ។