ចង្គ្រុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ធំ​ហើយ​ខ្ពស់​ផង : ធំ​ចង្គ្រុង ។ ហា​មាត់​ចង្គ្រុង គឺ​ហា​មាត់​ធំ​មើល​ទៅ​ឃើញ​ជ្រៅ​រលុង ។