ចង្គ្រោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ខ្ពស់​ចោង​ណោង, ខ្ពស់​ហួស​ឥត​សម : មនុស្ស​ចង្គ្រោង, ខ្ពស់​ចង្គ្រោង ។