ចង្រក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចង់-រ៉ក ( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ពី​ខាង​ចុង​ពាក្យ ចង្រៃ (ម. ព. ចង្រៃ) ។