ចង្រិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចង់-រ៉ិត ( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​មាន​ស្លាប​ហើរ​បាន, មាន ចង្រិត​ដូង, ចង្រិត​ដែក ជាដើម ។ ព. ពុ. ថា : សត្វ​លោក​ច្រើន​ងោក​ងប់​ជ្រុល​ជ្រប់​សន្លប់​ក្នុង​កាម ដូច​ចង្រិត​ហើរ​ត្រសុក​ចូល​ភ្លើង ។