ចង្វាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ថ្នាក់​បទ : ល្ខោន​រាំ​មាន​ចង្វាក់, ចង្វាក់​ភ្លេង; បន្ទរ​តាម​ចង្វាក់ ។